Avís legal

El present document té per objecte descriure les Condicions Generals d’Ús i política de privacitat del lloc web www.hotelgaudibarcelona.com   titularitat de GAUDI HOTEL BARCELONA SL, amb CIF B62915335 i domicili social en CL NOU DE LA RAMBLA 12 08001, BARCELONA, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 34750, Foli 76, Fulla B256408, Inscripció 1°. Número d’Inscripció en el Registri de Turisme de Catalunya: HB-001927.

L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és:  gaudi@hotelgaudi.es

L’accés a la informació d’aquesta pàgina web implica l’acceptació de les següents condicions d’ús:

  1. GAUDI HOTEL BARCELONA ha publicat el seu lloc web per a facilitar als potencials visitants l’accés a la informació relativa als productes i serveis que ofereix, així com informació general relacionades amb el seu sector d’activitat que posa a la disposició dels seus usuaris en les respectives seccions d’aquest lloc web.
  2. GAUDI HOTEL BARCELONA es reserva el dret d’admissió, que li permetrà impedir l’accés a persones que es comportin de manera violenta, que poden produir molèsties al públic o usuaris o que puguin afectar el normal desenvolupament de l’activitat hotelera.

 

La informació exposada en el lloc web es deixa a la lliure disposició dels usuaris que accedeixin al lloc web de manera particular i individual, sense cap cost. Queda expressament prohibida la comercialització del dret d’accés.

 

  1. Exactitud de la informació: GAUDI HOTEL BARCELONA posa la màxima obstinació en l’exactitud i actualització de la informació publicada en el seu lloc web. No obstant això, no es responsabilitza de les conseqüències d’una incorrecta lectura o interpretació d’aquesta.

 

 

  1. GAUDI HOTEL BARCELONA, no es responsabilitza de cap mal o perjudici sofert per l’usuari que pogués derivar-se de l’accés a aquest lloc web o de l’ús dels continguts d’aquest.

 

  1. Usuari i Règim de Responsabilitats: La navegació, accés i ús pel lloc web confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

 

El lloc web proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 

o          La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis webs  per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferts per la web.

o          L’ús de la informació, serveis i dades ofertes a través de la web, contràriament al que es disposa per les presents condicions, la llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

 

  1. Enllaços, “links” a pàgines de tercers i de tercers

 

GAUDI HOTEL BARCELONA, inclou dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers a fi de facilitar l’accés a informació disponible a través d’Internet.

 

GAUDI HOTEL BARCELONA, no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora d’aquest. Tals enllaços o esments tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o cap relació entre GAUDI HOTEL BARCELONA i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

 

La inclusió d’aquestes connexions no implicarà cap mena d’associació o participació amb les entitats connectades. GAUDI HOTEL BARCELONA es reserva el dret a denegar aquest accés en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat quant al contingut o ús que facin de les dades de caràcter personal.

 

  1. Modificacions

GAUDI HOTEL BARCELONA SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest, o en les condicions generals de contractació.  Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

  1. Serveis de reserva per internet

Certs continguts de la website de *GAUDI HOTEL BARCELONA  contenen la possibilitat de reservar per Internet.  L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de la reserva establertes a aquest efecte per GAUDI HOTEL BARCELONA SL.

GAUDI HOTEL BARCELONA SL informa que per a realitzar la reserva online serà redirigit a la pàgina web www.book-secure.com

 

Per a conèixer més sobre les nostres condicions de contractació accedeixi a l’enllaç https://www.hotelgaudibarcelona.com/condiciones-generales-de-contratacion/

 

  1. Propietat intel·lectual i industrial

El domini www.hotelgaudibarcelona.com pertany a GAUDI HOTEL BARCELONA SL, amb CIF B62915335 i domicili social en CL Nou De la Rambla 12 08001, Barcelona.

Aquests llocs web i tots els seus continguts, incloent, a manera merament enunciativa i no limitatiu, els textos, imatges, codis, marques, noms comercials i qualsevol altre material, són propietat de GAUDI  HOTEL BARCELONA SL, o de tercers que han autoritzat el seu ús. La condició d’Usuari d’aquests llocs web no implica, sota cap manera o concepte, la cessió, llicència i/o transmissió dels citats continguts ni dels drets (de cap mena) sobre aquests.

La informació i elements divulgats a través d’aquestes pàgines es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Industrial i Intel·lectual, de tal forma que es prohibeix la seva reproducció, distribució i comunicació pública sense l’autorització expressa de GAUDI HOTEL BARCELONA SL.

 

  1. Jurisdicció

GAUDI HOTEL BARCELONA SL i l’usuari, se sotmeten de manera expressa per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la Web, al dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona  (Espanya) renunciant de manera expressa a qualsevol altre fur.