Condicions Generals de Contratació

Les presents Condicions Generals de Reserva (d’ara endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre GAUDI HOTEL BARCELONA SL i l’usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que GAUDI HOTEL BARCELONA SL posa a la seva disposició en el seu web www.hotelgaudibarcelona.com.

El titular d’aquest lloc web és Gaudí Hotel Barcelona SL, amb CIF B62915335 i domicili social en Cl Nou De la Rambla 12 08001, Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 34750, Foli 76, Fulla B256408, Inscripció 1°. Número d’Inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya: HB-001927. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és gaudi@hotelgaudi.es

La reserva a través dels llocs web de GAUDI HOTEL BARCELONA SL suposarà l’acceptació expressa per part del client o usuari de les pàgines d’aquestes condicions, com també de les condicions d’ús establertes per a la navegació de l’usuari per les pàgines propietat de GAUDI HOTEL BARCELONA, SL.

Aquestes condicions seran aplicable sense perjudici de l’aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicable per a cada cas.

  1. Procediment de contractació

Les Condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre GAUDI HOTEL BARCELONA SL i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal (Reglament (UE) 2016/679), la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la Directiva 2009/22/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2009, relativa a les accions de cessació en matèria de protecció dels interessos dels consumidors.

  1. Continguts i informació subministrada en el website

GAUDI HOTEL BARCELONA SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals.  Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.  No obstant això, GAUDI HOTEL BARCELONA SL es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient oportuns.

GAUDI HOTEL BARCELONA SL fa tots els esforços, dins dels seus mitjans, per a oferir la informació continguda en el website de manera veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de GAUDI HOTEL BARCELONA SL, es procediria immediatament a la seva correcció.

Els continguts del website de GAUDI HOTEL BARCELONA SL podrien, a vegades, mostrar informació provisional sobre alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte, el comprador tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

  1. Informació prèvia a la reserva

GAUDI HOTEL BARCELONA SL informa que el procediment de reserva a través de les seves pàgines web ve detallat en l’apartat corresponent per a la formalització de la reserva.

Així mateix, GAUDI HOTEL BARCELONA SL informa que l’usuari pot tenir accés a les condicions d’ús de què disposa en la mateixa web.

L’acceptació de la  reserva amb GAUDI HOTEL BARCELONA SL a través del seu website, comporta  que:

o             L’usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d’ús i les Condicions Generals.

o             De la mateixa manera, l’usuari declara ser major d’edat  (els usuaris menors de 16 anys no poden contractar) i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessària per a l’accés als llocs web de GAUDI HOTEL BARCELONA SL i la contractació per mitjà d’aquests.

o             L’usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.

o             Una vegada efectuada la reserva, l’usuari visualitzarà la confirmació de la seva reserva en pantalla, podent imprimir aquesta com a comprovant de la reserva efectuada.

o             La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l’usuari) no tindran validesa com a factura.

o             L’usuari assumeix  totes les obligacions aquí exposades.

 

  1. Funcionament de la reserva

En compliment de la normativa vigent i especialment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, GAUDI HOTEL BARCELONA SL ofereix en l’apartat corresponent per a la formalització de la reserva, informació sobre totes les possibles reserves, les seves característiques i els seus preus. No obstant això, GAUDI HOTEL BARCELONA SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les ofertes que s’ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d’aquestes.  D’aquesta manera, els productes i/0 serveis oferts a cada moment per la website de GAUDI HOTEL BARCELONA SL es regiran per les Condicions Generals vigents en cada cas.  Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes i/o serveis esmentats.

  1. Oferta de reserves y referència de preus

Indicació dels preus.

Cada possible reserva oferta tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l’IVA o qualsevol altre impost que, en el seu cas, sigui aplicable.  Els preus indicats en pantalla seran els vigents a cada moment excepte error tipogràfic.  Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, GAUDI HOTEL BARCELONA SL ho comunicarà al client, via e-mail, abans de conducta al cobrament de la reserva.

  1. Disponibilitat

La disponibilitat de les ofertes ofertes per GAUDI HOTEL BARCELONA SL a través de la seva pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients.  Malgrat que GAUDI HOTEL BARCELONA SL actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol·licitada pel client podria estar completa en aquest moment.  En tal cas, GAUDI HOTEL BARCELONA SL remetrà un e-mail al client informant-lo de la impossibilitat de la disponibilitat de l’oferta.

  1. Formes de pagament

GAUDI HOTEL BARCELONA SL sol·licita en les reserves a través de la seva pàgina web les dades d’una targeta de crèdit, titular de reserva, per a garantir l’efectivitat d’aquesta.  L’establiment es reserva el dret a comprovar la validesa de la targeta de crèdit abans de l’arribada del client.  La factura corresponent a la reserva se saldarà en qualsevol moment des de la reserva fins a l’arribada al client a l’hotel, depenent de la tarifa triada. Se saldarà en metàl·lic, amb targeta de crèdit o amb qualsevol altre mètode de pagament acceptat per l’establiment.

  1. Cancel·lació de la reserva

Hi ha diversos tipus de tarifa, i cadascun d’elles té les seves condicions de cancel·lació, que l’usuari haurà de consultar abans de realitzar la reserva. Si fa la reserva, s’entén que accepta les condicions de cancel·lació exposades.

  1. Desistiment

Segons el que s’estableix en l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts del desistiment.

Per a qualsevol incidència relacionada amb la reserva vaig poder contactar amb GAUDI HOTEL BARCELONA, en:

Carrer Nou de la Rambla, 12 08001 Barcelona (Espanya)

Tel.: 0034.93.3179032   fax.: 0034.93.4122636   –   e-mail gaudi@hotelgaudi.es

  1. Llei aplicable i jurisdicció competent

Les compravendes realitzades a través de la pàgina www.hotelgaudibarcelona.com se sotmeten a la legislació Espanyola. En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats o tribunals que, en el seu cas, coneixeran de l’assumpte, seran els del lloc de l’empleno de l’obligació, o el del domicili de la part compradora.