Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El  Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679) harmonitza la legislació en matèria de Protecció de Dades en tota la Unió Europea, incrementat la protecció de les persones físiques i atorgant-los un major control sobre les seves dades personals.

En GAUDI HOTEL BARCELONA sempre ens hem preocupat per la protecció de les dades personals. Per això, hem actualitzat la nostra Política de Privacitat a fi d’ajustar-la a la nova regulació i informar-lo sobre els canvis que afecten els seus drets:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

GAUDI HOTEL BARCELONA SL amb CIF B62915335 i domicili social situat en CL Nou De la Rambla  12 08001, Barcelona.

El Delegat de Protecció de Dades de GAUDI HOTEL BARCELONA  és la persona encarregada d’atendre’t en qualsevol qüestió que pugui plantejar-se respecte de la protecció de les teves dades personals i d’assegurar el compliment de la legislació en matèria de protecció de dades. Pots contactar amb ell en la següent adreça de correu electrònic: dpohotelgaudi@albatros-dp.com o al telèfon 902877192.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les dades que GAUDI HOTEL, recapta per les diferents vies (pàgina web, correu electrònic, formularis electrònics o formularis i documents en paper)  dins de la seva activitat, són tractats amb les següents finalitats:

         Manteniment de la relació comercial i contractual amb els seus clients/proveïdors.

         Remetre informació sobre nous productes i/o serveis.

         Realització d’enquestes de satisfacció als clients.

         Selecció i reclutament de Personal.

         Videovigilància i seguretat de les instal·lacions.

         Per al compliment de normatives i lleis vigents (Llei orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat ciutadana).

Quant temps conservem les seves dades?

En el cas de proveïdors, clients, col·laboradors i personal, conservem les seves dades mentre duri la relació contractual amb nosaltres i, posteriorment, durant el període establert en la legislació vigent aplicable.

En relació als processos de selecció de personal, les dades seran conservades mentre duri el procés i, en el cas que el CV sigui d’interès, serà conservat per un període no superior a un any per a, passat aquest temps, ser eliminat o destruït.

En relació a les accions destinades a la prospecció comercial, les dades seran conservades fins que l’interessat mostri la seva oposició al tractament o retiri el seu consentiment.

En relació al videoenregistrament a través de les càmeres de seguretat i control d’accés a les instal·lacions, les dades seran conservades un màxim de 30 dies

Per què utilitzem les seves dades personals?

Les seves dades personals són tractats per GAUDI HOTEL BARCELONA  sobre les següents bases legals:

         El seu consentiment o bé hagin estat subministrats voluntàriament per vostè per qualsevol mitjà. En aquest sentit, la inclusió de dades personals en fitxers és absolutament voluntària i la seva recollida està degudament anunciada.

         El manteniment, desenvolupament i execució d’una relació contractual que mantinguem amb vostè, en el cas de: (i) prestació de serveis; (ii) relació laboral, mercantil, administratiu, entre altres.

         Per interès legítim, respectant sempre el seu dret a la protecció de dades personals, a l’honor i a la intimitat, per al desenvolupament i difusió dels nostres productes i serveis.

         En compliment d’una obligació legal (Llei orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat ciutadana).

A qui comunicarem les seves dades?

Les seves dades seran conservades sota estrictes mesures de seguretat que garanteixin la confidencialitat i la seguretat d’aquests. De la mateixa manera, només seran cedits a les entitats i per a les finalitats següents:

         Les dades de clients o persones interessades no seran cedits a tercers, tret que siguin necessaris per a la prestació del servei sol·licitat pel client.

         Entitats i proveïdors que presten serveis a GAUDI HOTEL BARCELONA   per a la correcta execució de les nostres activitats i projectes. Aquestes entitats i proveïdors es troben degudament acreditats i signen amb nosaltres el corresponent contracte de tractament de dades en compliment de la normativa de protecció de dades vigent.

Per posar-li exemples dels serveis que ens presten els nostres proveïdors i que poden implicar el tractament de les seves dades personals per compte de GAUDI HOTEL BARCELONA, podem citar-li, a títol enunciatiu i no limitatiu: serveis professionals multidisciplinaris, logística, assessorament jurídic, serveis tecnològics, informàtics, missatgeria i repartiment, manteniment, seguretat i vigilància, publicitat i màrqueting, call *center etc.

         Organismes i autoritats públiques i Jutjats i Tribunals quan existeixi obligació legal de facilitar les dades.

Quins canals utilitzem per a obtenir les seves dades?:

GAUDI HOTEL BARCELONA, obté les dades de caràcter personal a través dels següents canals:

o          Correu electrònic

o          Formularis/ Qüestionaris (Web , electrònics  o format paper)

o          Intercanvi de targetes de presentació.

o          Contractes de servei.

o          Fires i esdeveniments relacionats amb el seu sector de negoci.

o          Xarxes socials.

 

 Quines categories de dades tractem?

 

o          Dades d’identificació.

o          Dades d’ocupació.

o          Dades acadèmiques i professionals

o          Adreces electròniques

o          Informació comercial

o          Dades econòmiques, financers.

Quines mesures de seguretat apliquem a les dades personals?

GAUDI HOTEL BARCELONA, l’informa que aplica les mesures de seguretat necessàries per a evitar el robatori, alteració o accés no autoritzat a les dades, tenint en compte    l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques.

En el cas de contractació de serveis, exigim i vetllem perquè l’encarregat  del tractament apliqui mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat als riscos existents, conforme es recull en l’art. 32 del Reglament General de Protecció de Dades.

També realitzem Avaluacions d’Impacte sobre aquelles operacions de tractament que considerem puguin tenir un risc per als drets i llibertats de les persones, a fi d’implantar les mesures necessàries i oportunes per a evitar una violació de la confidencialitat.

Quins són els seus drets?

Tota persona té dret a conèixer si GAUDI HOTEL BARCELONA realitza tractaments de les seves dades personals. També té dret a:

o          Accedir a les seves dades personals,

o          Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.

o          Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits,

o          Oposar-se al tractament de les seves dades, per motius relacionats amb la seva situació particular, sol·licitant que no siguin tractats per GAUDI HOTEL BARCELONA.

o          En determinades circumstàncies, sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

o          Retirar, sempre que vulgui, el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament que hàgim  realitzat amb anterioritat a aquesta retirada.

 

Quan exerciti els seus drets de supressió, oposició, limitació o ens retiri el seu consentiment, GAUDI HOTEL BARCELONA deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Tots aquests drets podrà exercitar-los, dirigint-se a nosaltres en les següents adreces: GAUDI HOTEL BARCELONA,  CL Nou de la Rambla  12 08001, Barcelona o l’adreça d’e-mail dpohotelgaudi@albatros-dp.com

Recordi sempre que exerciti algun dels drets que li hem exposat, acompanyar a la seva sol·licitud una còpia del seu DNI o document equivalent que ens permeti comprovar la seva identitat.

Així mateix, si no està conforme amb com hem atès els seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la pàgina Web www.aepd.es.

Què pot fer si no vol rebre Comunicacions comercials?:

De conformitat  amb la LSSI, podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció, així com manifestar la seva oposició a rebre informacions publicitàries, enviant la paraula BAIXA a les següents adreces: GAUDI HOTEL BARCELONA,  Cl Nou de la Rambla  12 08001, Barcelona o l’adreça d’e-mail dpohotelgaudi@albatros-dp.com